Nubuatan2 yg digenapi oleh Yesus

: Nubuatan-Nubuatan Yang Digenapi Yesus
:http://www.einjil.com/
:diterjemahkan dari http://www.christianity.com
:
:1.Keturunan dari wanita yang akan meremukkan kepala ular
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kej 3:15
:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.”
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Gal 4:4
:4 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
:1 Yoh 3:8
:8 barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.
:
:2. Keturunan Abraham
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kej 12:3
:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 1:1
:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
:
:
:Kis 3:25
:25 Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
: Kis 22:18
:18 Aku melihat Dia, yang berkata kepadaku: Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang Aku.
: Gal 3:16
:16 Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan “kepada keturunan-keturunannya” seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang: “dan kepada keturunanmu”, yaitu Kristus.
:
:3. Keturunan Ishak
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kej 17:19 Kej 21:12
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 1:2 Luk 3:34 Ibr 11:17,18,19
:
:4. Keturunan Yakub
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kej 28:14 Bil 24:17
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 1:2 Luk 3:24 Wah 22:16
:
:5. Keturunan suku Yehuda
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kej 49:10
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 3:33 Mat 1:2-3 Ibr 7:14
:
:6. Keturunan dari Daud dan pewaris tahtanya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:2 Sam 7:12-13 Yes 9:6,7, Yes 11:1-5 Yer 23:5
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 1:1,6 Luk 1:32 Kis 11:23 Rom 1:4
:
:7. Diurapi dan kekal
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 45:6-7 Mzm 102:25,26,27 Mikha 5:1-2
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Ibr 1:8-12 Yoh 8:58 Yoh 11:14 Ef 1:3-14 Kol 1:15-19 Wah 5:12
:
:8. Diurapi oleh Roh Allah
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 11:2 Yes 61:1 Mzm 45:7-8
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 3:16
:
:9. Lahir di Bethlehem
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mik 5:1-2
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Matt 2:1 Luk 2:4-7
:
:10. Lahir di saat tertentu
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Dan 9:25
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 2:1-2
:
:11. Dilahirkan oleh seorang perawan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 7:14
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 1:18 Mat 2:1 Luk 1:26-27 Luk 1:30-35
:
:12. Pembantaian anak-anak
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yer 31:15
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 2:16,17,18
:13. Pelarian ke Mesir
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Hos 11:1
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 2:14-15
:14. Jalan yang dipersiapkan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 40:3,4,5
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 3:3-6
:
:15. Didahului seorang pendahulu
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mal 3:1
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 7:24,27
:
:16. Didahului oleh Elia
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mal 4:5-6
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 11:13-14
:
:17. Dinyatakan sebagai Anak Allah
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 2:7 Ams 30:4
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 3:17 Luk 1:32
:
:18. Mempunyai persekutuan menyembuhkan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 35:5-6 Yes 42:18
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 11:5 dan sepanjang kitab suci
:
:19. Persekutuan di Galilea
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 9:1-2
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 4:12-16
:
:20. Berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 78:2-4
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 13:34-35
:
:21. Seorang Nabi
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Ul 18:15 Ul 18
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Kis 3:20,22
:
:22. Nama Tuhan diterapkan kepada-Nya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 9:5-7 Yer 23:5-6
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Rom 10:9 Fil 2:9-11
:
:23. Dekat dengan orang-orang yang remuk hati
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 61:1- 2
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 4:18-19
:
:24. Ditolak oleh bangsa-Nya sendiri, orang-orang Yahudi
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:3 Yes 63:3 Mzm 69:8-9
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 6:3 Luk 23:18 Yoh 1:11 Yoh 7:3-5
:25. Dipuja oleh orang-orang besar
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 72:10-11
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 2:1-11
:26. Imam setelah Melkisedek
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 110:4
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Ibr 5:5-6
:27. Kedatangan penuh kemenangan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Zak 9:9
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 11:7,9,11
:
:28. Dipuja oleh anak-anak
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 8:2-3
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 21:15-16
:
:29. Tidak dipercayai
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:1
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Yoh 12:37-38
:
:30. Dikhianati oleh orang dekat-Nya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 41:10 Mzm 55:12-15
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 26:21-25 Mat 26:47-50 Luk 22:47-48 Yoh 13:18-21 Kis 1:16-18
:
:
:31. Dikhianati demi 30 keping perak
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Zak 11:12
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 26:14-15
:
:32. Dituduh oleh saksi-saksi yang berdusta
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 35:11
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 14:57-58
:
:33. Berdiam diri sewaktu dituduh
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:7
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 15:4-5
:
:34. Diludahi dan dipukul
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 50:6
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 26:67 Mat 27:26,30
:
:
:35. Dibenci tanpa alasan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 49:7 Mzm 35:19 Mzm 69:4- 5
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Yoh 7:48 Yoh 15:24- 25
:
:36. Pengorbanan yang sangat hebat
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:5
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Rom 5:6,8
:
:37. Disalib bersama-sama penjahat-penjahat
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:12
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 15:27, 28
:
:38. Dipaku kaki dan tangannya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 22:16-17 Zak 12:10
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 27:35 Luk 24:39 Yoh 19:18 Yoh 19:34-37 Yoh 20:27 Wah 1:7
:
:
:39. Dicela dan dihina
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 22:7- 8
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 27:31 Mat 27:39-44 Mar 15:29-32 Luk 23:35
:
:40. Dicerca
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 69:9
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Rom 15:3
:
:41. Doa bagi musuh-Nya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 109:4
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Luk 23:34
:
:42. Prajurit-prajurit bertaruh undian untuk baju-Nya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 22:17,18,19
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 27:35-36
:
:
:43.Ditinggalkan Tuhan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 22:2
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 27:46
:
:44.Tulang-Nya tidak ada yang dipatahkan
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Kel 12:46 Mzm 34:21
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Yoh 19:32-36
:
:45.Lambung-Nya ditusuk
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Zak 12:10
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Yoh 19:34
:
:46.Dikuburkan bersama-sama orang-orang kaya
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Yes 53:9
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mat 27:57-60
:
:47.Dibangkitkan dari kematian
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 16:10 Mzm 49:16
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 16:6-7
:
:48.Diangkat naik ke sebelah kanan Allah
: Nubuatan dalam Perjanjian Lama
:Mzm 16:11 Mzm 68:19 Mzm 110:1
: Pelengkapan dalam Perjanjian Baru
:Mar 16:19 Luk 24:51 Kis 1:9-11 Kis 7:55 1 Kor 15:4 Ef 4:8

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: